Loading...

Permohonan Kebenaran Merancang

Pegawai Bertanggungjawab
Tiada Maklumat.
Senarai Dokumen Yang Diperlukan
# Keterangan Standard Nama Fail
1 BORANG A KPPA (KEBENARAN MERANCANG) + SURAT PERMOHONAN RASMI S_RASMI_BRG_A_*.PDF
2 PELAN KUNCI/ PELAN LOKASI/ PELAN KEBENARAN MERANCANG PELAN_KUNCI_LOKASI_KM_*.PDF
3 RESIT BAYARAN FI KEBENARAN MERANCANG KIRAAN_RESIT_FI_*.PDF
4 GERAN/ SURAT HAKMILIK/ SURAT PERSETUJUAN BANK/ PERJANJIAN JUAL BELI/ SIJIL CARIAN RASMI GERAN_HAKMILIK_*.PDF
5 PERAKUAN KEBENARAN LALUAN PERAKUAN_KEBENARAN_LALUAN.PDF
6 PELAN UKUR TANAH/ PELAN KONTUR DAN PERINCIAN PELAN_UKUR_KONTUR_*.PDF
7 LAPORAN CADANGAN PEMAJUAN (LCP) CADANGAN_PEMAJUAN_*.PDF
8 RESIT CUKAI TAKSIRAN RESIT_CUKAI_TAKSIRAN.PDF
9 DOKUMEN DAFTAR TUBUH SYARIKAT DAFTAR_SYARIKAT_*.PDF
10 SURAT KELULUSAN EIA JAS_SURAT_EIA.PDF
11 SALINAN PENERIMAAN SURAT PEMAKLUMAN NFP SKMM_SURAT_NFP.PDF
12 RESIT BAYARAN CUKAI TANAH/ CUKAI PETAK PTG_RESIT_CUKAI_TANAH.PDF
13 SURAT KUASA WAKIL PTG_SURAT_KUASA_WAKIL.PDF
14 LAPORAN PENGURUSAN AIR LARIAN HUJAN (Storm Water Management) JPS_LAPORAN_STORM_WATER.PDF
15 BORANG ANNEX A JPS_ANNEX_A_*.PDF
16 BORANG PENGESAHAN GEOLOGI TAPAK JMG_GEOLOGI_TAPAK.PDF
17 LAPORAN PENILAIAN GEOLOGI JMG_LAPORAN_GEOLOGI.PDF
18 PENGIRAAN ANGGARAN BEBAN ELEKTRIK MAKSIMA/ MAP ‘B’ TNB_KIRAAN_BEBAN.PDF
19 SALINAN BIL ELEKTRIK SEMASA TNB_BIL_SEMASA.PDF
20 LAPORAN KEJURUTERAAN PEMBETUNGAN IWK_LAPORAN_PEMBENTUNGAN.PDF
21 SURAT KELULUSAN (BERSYARAT) AKSES LEBUHRAYA LLM_SURAT_AKSES.PDF
22 BORANG TEKNIKAL BEKALAN AIR AIR_BORANG_BEKALAN.PDF
23 SURAT KEBENARAN MERANCANG PM_SURAT_KM.PDF
24 SURAT KELULUSAN SIA PM_SURAT_SIA.PDF
25 DOKUMEN KIRAAN CAJ PEMAJUAN PM_CAJ_PEMAJUAN.PDF
26 SURAT KELULUSAN JK KSAS NEGERI PM_SURAT_JK_KSAS.PDF
27 PENILAIAN IMPAK SOSIAL (SIA) PM_SURAT_SIA.PDF
28 LAPORAN PENILAIAN LALULINTAS (TIA) JKR_LAPORAN_TIA.PDF
29 LAPORAN ROAD SAFETY AUDIT (RSA) JKR_LAPORAN_RSA.PDF
30 PELAN ANALISA KECERUNAN DAN LAPORAN GEOTEKNIK JKR_LAPORAN_CERUN.PDF
31 TEMPLATE PENGIRAAN ANGGARAN PENJANAAN SISA PEPEJAL SWC_KIRAAN_SISA_PEPEJAL.PDF
32 DOKUMEN TAMBAHAN LAIN-LAIN LAIN_LAIN_*.PDF
33 SURAT PERMOHONAN RASMI DAN BORANG PERMOHONAN PELAN LANJUTAN/ PELAN PEMBAHARUAN TEMPOH KELULUSAN S_RASMI_BRG_*.PDF
34 SALINAN CUKAI TANAH RESIT_CUKAI_TANAH.PDF
35 SALINAN CUKAI TAKSIRAN RESIT_CUKAI_TAKSIRAN.PDF
36 SALINAN SURAT KELULUSAN ASAL SURAT_KELULUSAN_ASAL_*.PDF
37 GAMBAR TAPAK SEDIA ADA GAMBAR_TAPAK_*.PDF

Sila hubungi pihak OSC Majlis Daerah Perak Tengah bagi sebarang pertanyaan.